Ngày 09/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số: 899/BGDĐT- GDĐH về việc "Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh Cao đẳng, tuyên sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018". Nội dung Hướng dẫn xem ở file đính kèm huong_dan_tuyen_sinh_he_chinh_quy_nam_2018.doc