Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Từ đó, ngày 23 tháng 11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ngày 23/11/1945 đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Có thể nói, việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt thể hiện vai trò và sự cần thiết của công tác thanh tra đối với chính quyền ngay từ buổi đầu mới thành lập. Thanh tra trở thành một chức năng thiết yếu của quản lý và là một thiết chế giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc các cấp chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xử lý các vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt 78 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngành Thanh tra đã có nhiều tên gọi khác nhau: Ban Thanh tra đặc biệt (1945 - 1948), Ban Thanh tra Chính phủ (1949 - 1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955 - 1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961 - 1983), Ủy ban Thanh tra Nhà nước (1984 - 1989), Thanh tra Nhà nước (1990 - 2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay). Trải qua chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển, dù với tên gọi nào, ngành Thanh tra luôn bám sát phục vụ thiết thực những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng và công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Với những thành tích đạt được trong 78 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam đã 02 lần vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Trường Đại học Vinh, Ngày 07/01/2003, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT-TCCB thành lập Phòng Kiểm định chất lượng - Thanh tra Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Vinh, thực hiện hai chức năng là thanh tra, kiểm tra; đảm bảo chất lượng và khảo thí trong lĩnh vực giáo dục. Để đáp ứng với sự phát triển về quy mô đào tạo và cơ cấu tổ chức của nhà trường, ngày 04/4/2007, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 739/TCCB thành lập Phòng Thanh tra giáo dục, chuyên trách về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường. Ngày 08/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quyết định số 68/QĐ-ĐHV đổi tên Phòng Thanh tra giáo dục thành Phòng Thanh tra - Pháp chế, thực hiện nhiệm vụ thanh tra/kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục và nhiệm vụ công tác pháp chế của Trường.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Phòng Thanh tra - Pháp chế đã chủ trì các hoạt động thanh tra/kiểm tra. Qua thanh tra/kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng và Nhà trường; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, quy định, quy chế của Trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách pháp luật liên quan, nội quy, quy chế, nhiệm vụ được giao; giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý; bảo vệ lợi ích của Nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Thanh tra còn nhiều khó khăn, thách thức và nặng nề; phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm xây dựng và trưởng thành, mong muốn và tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra nói chung và Phòng Thanh tra –Pháp chế của Trường Đại học Vinh nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu không ngừng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; đó chính là phải thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2015: “Ngành Thanh tra sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ nhận các huân chương cao quý của Nhà nước mà còn là huân chương trong lòng dân”.

Hình ảnh kỉ niệm 78 năm ngành Thanh tra tại Trường Đại học Vinh

                                                 Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa cho Phòng Thanh tra - Pháp chế

                                                              Tin bài: Phòng Thanh tra - Pháp chế