Phòng Thanh tra - Pháp chế

Nguyễn Văn Phú
Lê Danh Bình
Đậu Thị Kim Chung
Trần Đình Bắc
Nguyễn Thị Thúy  Hằng
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Thu Trang