Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 của Trường Đại học Vinh, ngày 9/12/2023, Phòng Thanh tra - Pháp chế là đầu mối tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024.

Xem chi tiết tại: https://vinhuni.edu.vn/hoi-nghi-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-linh-vuc-giao-duc-nam-hoc-2023-2024-c11l0v0p0a130198.html