Phòng Thanh tra giáo dục

Nguyễn Văn Phú
Nguyễn Đình Huy
Nguyễn Anh Chương
Đậu Thị Kim Chung
Trần Đình Bắc
Nguyễn Thị Thúy  Hằng
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Trần Quang Trung