Ngày 15/09/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT, 30/2020/TT-BGDĐT, 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành về các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục; chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó quy định cụ thể như sau :

Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp  luật do Bộ GDĐT tạo ban hành quy định về Thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục sau:

Hướng dẫn việc thực hiện nghị định số 56/1998/NĐ-CP (14/1999/TT-BGDĐT); đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục (27/1999/CT-BGD&ĐT); tiêu chuẩn và quy trình xét cho danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành Giáo dục (39/1999/TT-BGD&ĐT); các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động (34/2001/TT-BGD&ĐT); đối tượng, tiêu chuẩn các hình thức: bằng khen của Bộ GDĐT, cờ thi đua của Bộ GDĐT, cờ thi đua của Chính phủ cho ngành Giáo dục (42/2001/TT-BGDĐT); tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (07/2012//TT-BGDĐT).

Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành về chương trình khung giáo dục đại học, bao gồm:

Chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy, chính quy trình độ đại học, cao đẳng một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe quy định tại các văn bản  31/2003/QĐ-BGD&ĐT, 01/2012/TT-BGDĐT, 20/2008/QĐ-BGDĐT;

Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm (15/2004/QĐ-BGD&ĐT), Sư phạm Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học (02/2012/TT-BGDĐT);  

Khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học, cao đẳng (19/2007/QĐ-BGDĐT, 22/2010/TT-BGDĐT, 28/2010/TT-BGDĐT, 37/2010/TT-BGDĐT, 01/2011/TT-BGDĐT), khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học, cao đẳng (20/2007/QĐ-BGDĐT, 21/2011/TT-BGDĐT);

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Nông – Lâm - Ngư nghiệp trình độ đại học, cao đẳng quy định tại các văn bản: 22/2007/QĐ-BGDĐT, 27/2007/QĐ-BGDĐT, 23/2007/QĐ-BGDĐT, 26/2007/QĐ-BGDĐT, 09/2011/TT-BGDĐT, 24/2007/QĐ-BGDĐT, 25/2007/QĐ-BGDĐT, 28/2007/QĐ-BGDĐT, 30/2007/QĐ-BGDĐT;

Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật trình độ đại học và cao đẳng quy định tại các văn bản: 32/2007/QĐ-BGDĐT, 64/2007/QĐ-BGDĐT, 67/2008/QĐ-BGDĐT, 38/2009/TT-BGDĐT.  

Thứ hai, bãi bỏ một số văn bản quy  phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp. Cụ thể bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau: 73/2008/QĐ-BGDĐT, 33/2012/TT-BGDĐT, 02/2012/TT-BGDĐT, 17/2010/TT-BGDĐT, 18/2010/TT-BGDĐT, 19/2010/TT-BGDĐT, 13/2013/TT-BGDĐT.

 Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục  sau:

Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục sau: 46/2008/CT-BGDĐT, 67/2011/TT-BGDĐT, 13/2012/TT-BGDĐT.

Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục sau: 33/2014TT-BGDĐT.

Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ GDĐT  ban hành về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm: 15/2003/TT-BGDĐT, 34/2014/TT-BGDĐT, 26/2006/QĐ-BGDĐT.

Các thông tư số 29, 30, 31/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/11/2020 - chi tiết xem ở file đính kèm.

29_2020_tt_bgddt.PDF

30_2020_tt_bgddt.PDF

31_2020_tt_bgddt.PDF

                                                                                                        Phòng Thanh tra - Pháp chế