Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp,xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghị định gồm 15 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị định quy định việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Cụ thể, nhằm thực hiện việc thay thế sổ hộ khẩu giấy, Chính phủ sửa đổi một số quy định như sau:

Kể từ ngày 01/01/2023, các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

Việc khai thác, sử dụng thông tin được thực hiện bằng 01 trong các phương thức sau:

Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư hoặc qua Cổng DVC quốc gia; Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID; Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD; Các phương thức khai thác khác theo quy định chuyên ngành.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin về cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên thì có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư.

Bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục có một số thay đổi như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ xác nhận của cơ quan Công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc)” tại điểm b khoản 1 thành “thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư”. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 như sau: “đ) Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ Căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính, Sở Tài chính, thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh nơi thường trú.”.

Nghị định cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ khẩu

Tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội,… cụm từ “sổ hộ khẩu” và các cụm từ có liên quan đã được thay thế bằng “thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư”.

Tại Trường Đại học Vinh, nhằm giúp viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh thuận lợi hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính và hoàn thiện hệ thống CSDLQG về dân cư, đầu năm 2021, Trường đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức làm căn cước công dân cho viên chức, người lao động và học viên, sinh viên, học sinh trong toàn trường. Tính đến thời điểm hiện tại 100% viên chức, người lao động Tcủa Nhà trường đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Tiếp nối những kết quả đạt được Nhà trường tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức các buổi đăng kí định danh cá nhân cho  viên chức, người lao động, học viên, học sinh, sinh viên. Cụ thể ngày 24/11/2022, Trường đã tổ chức đăng kí định danh điện tử bước 2 cho viên chức, người lao động và ngày 07/12/2022 đăng kí định danh điện tử bước 1 cho học viên, sinh viên toàn trường. Trong thời gian trên hàng trăm lượt viên chức, người lao động cũng như học viên, sinh viên, học sinh đã thực hiện đăng kí định danh điện tử ở cả cấp độ 1 và cấp độ 2. Với những nỗ lực đó, Nhà trường tin tưởng có thể đáp ứng chuyển đổi số, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tốt hơn trong thời gian tới.

Tin bài: Phòng Thanh tra – Pháp chế