Ngày 1/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Nội dung chi tiết: tt_062021ttttcp.PDF