Thanh tra Chính phủ có Thông cáo báo chí kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và kế hoạch công tác Quý II năm 2021.

Đối với việc thanh tra trong quý I, toàn ngành Thanh tra thực hiện 1.644 cuộc thanh tra hành chính và 35.614 cuộc thanh, kiểm tra về chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền hơn 95.000 tỷ đồng và 772 ha đất. Trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Xem toàn văn: thongcaobaochiketquacongtacthanhtraquyinam2021cuathanhtrachinhphu1.PDF

                                                                                                                Theo Vietnamnet.vn