Trách nhiệm và quyền lợi của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học được quy định như sau:

- Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

- Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. (Theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT trước đây chỉ quy định được tính giờ nghiên cứu khoa học).

- Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng khác (Bổ sung trường hợp nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước).

Về trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, Thông tư quy định các cơ sở giáo dục đại học phải:

- Ban hành văn bản quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, dài hạn của sinh viên đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của cơ sở giáo dục đại học và các quy định hiện hành.

- Ban hành quy định về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong quy chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 02/11/2021 và thay thế  Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012.