Ngày 22/6/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 1751/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông

    Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông được sử dụng làm tài liệu tập huấn, hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá mới cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

    Nội dung chi tiết Tài liệu xem tại đây:

qd1751bgddtpheduyettailieuthuoclamoi.pdf

tailieuhuongdantruyenthongvephongnguathuoclamoifinal.pdf