Ngày 5 tháng 9 năm 2022 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó nội dung của Nghị định có một số vấn đề nổi bật như sau:

        Thứ nhất, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP đã quy định danh tính điện tử của công dân Việt Nam, người nước ngoài và tổ chức

        Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay.

        Danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm: Thông tin cá nhân: Số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; vân tay.

        Danh tính điện tử tổ chức gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức; tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); ngày, tháng, năm thành lập; địa chỉ trụ sở chính; số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

        Thứ hai, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP cũng đã quy định rõ ràng về đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

        Đối với công dân Việt Nam: từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

        Đối với người nước ngoài: từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

        Đối với cơ quan, tổ chức: được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

        Thứ ba, tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, Chính phủ cũng đã quy định mức độ tài khoản định danh điện tử

        Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của công dân Việt Nam gồm những thông tin quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định này. Tài khoản định danh điện tử mức độ 1 của người nước ngoài gồm những thông tin quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

        Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân gồm những thông tin quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này.

        Tài khoản định danh điện tử của tổ chức gồm những thông tin quy định tại Điều 9 Nghị định này là tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử.

        Thứ 4, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định cụ thể cách sử dụng tài khoản định danh điện tử

        Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử.

        Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

        Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo lập tài khoản để phục vụ cho hoạt động của mình và chịu trách nhiệm xác thực, bảo đảm tính chính xác của tài khoản do mình tạo lập, quyết định mức độ và giá trị sử dụng của từng mức độ tài khoản. Thông tin để tạo lập tài khoản do chủ thể của tài khoản cung cấp hoặc đồng ý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng để tạo lập tài khoản.

        Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị chứng minh các thông tin của người đó, đối với chủ thể là người nước ngoài có giá trị chứng minh các thông tin của người đó trong các hoạt động, giao dịch có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của chủ thể danh tính điện tử.

        Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

        Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của người nước ngoài được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

      Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là tổ chức do người đại diện theo pháp luật thực hiện hoặc giao cho người được ủy quyền sử dụng. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức có giá trị chứng minh danh tính điện tử của tổ chức khi thực hiện giao dịch có yêu cầu chứng minh thông tin về tổ chức đó; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của tổ chức được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

      Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

      Tại Trường Đại học Vinh việc sử dụng tài khoản định danh điện tử phục vụ công tác quản lý cán bộ, quản lý học sinh, sinh viên đã được Nhà trường thực hiện tốt. Ngay từ năm 2009, Nhà trường đã sử dụng phần mềm văn phòng điện tử eOfice để điều hành các hoạt động của Trường.

    Trong công tác quản lý cán bộ, mỗi cán bộ, viên chức của Trường được quản lý theo 01 mã riêng. Nhà trường xây dựng website canbo.vinhuni.edu.vn giúp cho công tác quản lý, hỗ trợ giảng viên tra cứu, khai báo thông tin, quản lý giờ dạy được thuận lợi. Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, các sinh viên, học sinh được Nhà trường cấp mã sinh viên và sử dụng mã này để đăng ký học, nạp học phí, tra cứu thông tin và các công việc liên quan.

      Đặc biệt, nhằm từng bước cụ thể hóa "Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Vinh đang triển khai và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin tổng thể quản trị Nhà trường, Quy trình quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý học tập LMS kết hợp bài giảng Elearning, quản lý thủ tục hành chính điện tử,...

Màn hình tra cứu thông tin văn bằng, chứng chỉ qua QR-code.

                                                                                                Tin, bài: Phòng Thanh tra - Pháp chế