Ngày 06/7/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

    Theo đó, hình thức kỷ luật đảng viên chạy chức, chạy quyền được quy định như sau:

    (1) Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đơn cử như:

    - Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn.

    - Đặt điều kiện gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.

    - Trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời điểm có lợi với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ;…

    (2) Trường hợp đã kỷ luật theo khoản (1) mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), đơn cử:

    - Không chỉ đạo xem xét, xử lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ hoặc bao che, tiếp tay cho hành vi tiêu cực này.

    - Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử;…

    (3) Kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trong trường hợp vi phạm tại khoản (1), (2) gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa, nhận hối lộ để được bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    Quy định 69-QĐ/TW ban hành ngày 06/7/2022, thay thế Quy định 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017.