Tập thể Viên chức, người lao động Phòng Thanh tra - Pháp chế năm 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại kì họp thứ 15, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh tra mới thay thế Luật Thanh tra ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010. Nội dung Luật Thanh tra mới gồm có 118 Điều trong đó có nhiều điểm mới đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất, quy định về thời gian ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

Theo đó, tại Điều 78 Luật Thanh tra 2022 có quy định về thời hạn ban hành kết luận thanh tra như sau: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn theo quy định.

 Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo; Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận thanh tra thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra.

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản yêu cầu bổ sung nội dung dự thảo kết luận thanh tra thì chậm nhất 30 ngày từ ngày nhận được văn bản đó, người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra.

Thứ hai, có sự phân định rõ ràng phạm vi thanh tra giữa các cơ quan, trong đó cụ thể:

Tại Chương 2 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đã có phân định rõ ràng vị trí chức năng của từng cơ quan như Thanh tra Chính phủ; Thanh tra Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục; Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở; Thanh tra huyện.

Thứ ba, được thành lập thanh tra tổng cục, cục nhưng không tăng biên chế, đầu mối; UBND tỉnh có quyền thành lập thanh tra sở

Theo đó, điểm mới đáng chú ý là tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành. Điều 18 quy định thanh tra tổng cục, thanh tra cục là cơ quan của tổng cục, cục thuộc bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý Nhà nước mà tổng cục, cục được giao phụ trách; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. Việc thành lập thanh tra tổng cục, cục phải không làm tăng số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng cục, cục thuộc bộ

Một điểm đáng lưu ý nữa là UBND cấp tỉnh được thành lập thanh tra sở (trừ một số trường hợp đặc thù). Như vậy, không phải tất cả các sở đều thành lập cơ quan thanh tra. Theo quy định tại Điều 26, thanh tra sở được thành lập trong 3 trường hợp: Theo quy định của luật; tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của Chính phủ; tại sở do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao.

Trong nhiều năm qua, tổ chức và hoạt động của Phòng thanh tra – Pháp chế Trường Đại học Vinh đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Trên cơ sở những nội dung của Luật Thanh tra mới, Phòng Thanh tra – Pháp chế, đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra của Trường Đại học Vinh, sẽ triển khai đưa vào thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra trong giai đoạn mới.

Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Tin bài: Phòng Thanh tra – Pháp chế