Ngày 27/9/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2022-2023 đối với các cơ sở đào tạo.

Nội dung chi tiết xem tại đây: Hd_thanh_tra_4802_bgddt_ttr.PDF