Ngày 06/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 về công tác pháp chế.

    Nội dung chi tiết xem tại đây: 5107bgddtpc_cong_tac_phap_che_20222023.pdf