Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành chương  trình thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên các cấp. Nội dung các Thông tư đã quy định  cụ thể về mục đích, đối tượng và nội dung chương trình bồi dưỡng như sau:

Thứ nhất, về mục đích của chương trình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo quy định.

Thứ hai, về đối tượng tham gia vào chương trình bồi dưỡng

Đối với cấp viên tiểu học, theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).

          Đối với cấp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT là những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.

Thứ ba, về nội dung của chương trình bồi dưỡng

Đối với cấp tiểu học: Khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó, phần bắt buộc có 31 tín chỉ (TC) và phần tự chọn có 04 TC.

Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Thời lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có khổi học phần chung có 17 tín chỉ và khối học phần nhánh có 17 TC nhánh trung học cơ sở, 17 TC nhánh trung học phổ thông.

Thứ tư, yêu cầu đối với cơ sở tổ chức bồi dưỡng

Yêu cầu về năng lực đào tạo: cơ sở giáo dục được mở ngành và đã đào tạo giáo viên môn học nào được thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông môn học đó. Cơ sở giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. Có năng lực tổ chức và triển khai hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Yêu cầu về đội ngũ giảng viên: có đủ giảng viên để giảng dạy, trong đó số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng. Giảng viên cơ hữu có chuyên ngành sư phạm, quản lý giáo dục, có đủ năng lực sư phạm.

Yêu cầu về tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất: có tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng được biên soạn, thẩm định theo quy định, căn cứ vào chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất (thư viện, phòng học, trang thông tin điện tử,...) và cơ sở thực hành để thực hiện chương trình bồi dưỡng.

Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT- BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 và thay thế các thông tư sau: Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

Chi tiết các Thông tư xem tại đây: 11_2021_tt_bgddt.PDF ; 12_2021_ttbgddt_470288.pdf