Ngày 26/5/2022, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT phê duyệt phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

            Nội dung Kế hoạch yêu cầu việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh. Kế hoạch cũng phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ GDĐT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở GDĐT và cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

            * Đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn và tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng:

            - Cử cán bộ cốt cán tham gia hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GDĐT tổ chức;

            - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH tham gia công tác kiểm tra coi thi theo điều động của Bộ GDĐT.

            - Cử cán bộ, viên chức của cơ sở GDĐH tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi, chấm thi và thanh tra chấm thi theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

            - Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT.

            * Đối với công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2022:

            - Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

            - Tổ chức tập huấn cho các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của Bộ GDĐT.

            - Bộ GDĐT thực hiện việc kiểm tra việc xác định chỉ tiêu; kiểm tra việc tổ chức thi tuyển sinh riêng; thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển sinh năm 2022.

            - Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở GDĐH tổ chức Kỳ thi tuyển sinh riêng.

                                                                                                                                                                       Phòng Thanh tra - Pháp chế