Ngày 26/5/2022, Bộ GDĐT đã ban hành Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kèm theo công văn 2188/BGDĐT-TTr

Hướng dẫn gồm 6 phần: Nhiệm vụ chung; Nội dung và cách thức thanh tra, kiểm tra; Thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra; Công tác phối hợp các hoạt động thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi; Trách nhiệm của người tham gia thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về cơ bản được kế thừa và giữ ổn định như năm 2021. Một số điểm chú ý trong Hướng dẫn:

        Về công tác coi thi: Thực hiện quy định tại điều 7 Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT; thanh tra/kiểm tra việc thực hiện quy định tại Điều 8, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 54 Quy chế thi và Phụ lục IV Hướng dẫn số 1523, chú ý:

- Trưởng điểm thi bố trí địa điểm đảm bảo an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng cấm mang vào phòng thi.

- Trưởng điểm thi quán triệt đến những người tham gia công tác coi thi; cán bộ coi thi phổ biến cho thí sinh trong phòng thi trước khi phát đề thi về mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài thi được coi là làm lộ bí mật nhà nước độ “Tối mật” và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

        Về tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra

Đối với Đoàn kiểm tra của Bộ, điểm mới so với năm 2021 là số lượng cán bộ tối thiểu 01 Tổ kiểm tra trực tiếp công tác coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

            + Dưới 20 phòng thi bố trí 02 cán bộ;

            + Từ 20 đến 34 phòng thi bố trí 03 cán bộ

            + Trên 35 phòng thi bố trí 04 cán bộ.

Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp năm 2022 được kế thừa từ những kết quả đạt được năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Vinh được Bộ GDĐT phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Nghệ An. Nhà trường đã cử 165 cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT. Tất cả cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đều đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn và được Nhà trường tổ chức tập huấn, kiểm tra chuyên môn đạt yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Các cán bộ của Trường tham gia Đoàn kiểm tra tại tỉnh Nghệ An năm 2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Phòng Thanh tra - Pháp chế