Ngày 13/5/2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hướng dẫn gồm 6 phần: Mục đích, yêu cầu; Nội dung và cách thức thanh tra/kiểm tra; Thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra/kiểm tra; Công tác phối hợp các hoạt động thanh tra/kiểm tra; Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi; Trách nhiệm của người tham gia thanh tra/kiểm tra.

Trong đó, thẩm quyền, tổ chức và hoạt động thanh tra/kiểm tra đã hướng dẫn các vấn đề: Về thẩm quyền thanh tra/kiểm tra thi; Điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra/kiểm tra thi; Tổ chức và hoạt động thanh tra/kiểm tra; tập huấn thanh tra/kiểm tra thi; Kinh phí và điều kiện đảm bào khác; Chế độ báo cáo.

Đáng chú ý, Quy định điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra/ kiểm tra Kỳ thi THPT năm 2021 như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục của địa phương đối với đoàn thanh tra của sở;

- Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Bộ;

- Là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn thanh tra của Cục Nhà trường;

- Đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá;

- Người có người thân dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi thì không được tham gia thanh tra, kiểm tra tại Hội đồng thi nơi có người thân thi;

- Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 được kế thừa từ những kết quả đạt được năm 2020. Trong kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường Đại học Vinh được Bộ GD&ĐT phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường đã cử 155 cán bộ để Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập Đoàn. Các cán bộ của Trường thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Thanh Hóa năm 2020 đã được tập huấn, kiểm tra chuyên môn và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
                                                                          Phòng Thanh tra - Pháp chế