Ngày  23 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 về công tác pháp chế.

Chi tiết tại file đính kèm: cong_van_huong_dan_nhiem_vu_nam_hoc_2020_2021_ve_cong_tac_phap_che.pdf

                                                                            (Theo Moet.gov.vn)