I. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ BAN HÀNH

1. Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (có hiệu lực từ 13/3/2024).

Mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập có cơ cấu hợp lý theo định hướng ưu tiên phát triển của quốc gia, ngành và lĩnh vực, nâng cao tiềm lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm nền tảng để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể:

  • Đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức KH&CN công lập so với thời kỳ 2016 - 2020;

               - Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25 - 30 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030, có khoảng 40 - 50 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

  • Tinh gọn đầu mối các tổ chức KH&CN nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ KH&CN thuộc các bộ, ngành;
  • Xác định lại cơ cấu mạng lưới tổ chức KH&CN;
  • Duy trì mỗi tỉnh có ít nhất 01 tổ chức dịch vụ KH&CN cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê KH&CN, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ sự nghiệp trong lĩnh vực KH&CN được giao trên địa bàn tỉnh;
  • Phát triển các tổ chức KH&CN thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trở thành các viện nghiên cứu chuyên sâu./.

2. Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (có hiệu lực từ 22/03/2024).

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; đánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. Các tiêu chí được đánh giá qua các chỉ số theo hướng dẫn tại phần IV với các số liệu được chốt tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo và hoàn thiện chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm sau liền kề năm báo cáo.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (có hiệu lực từ 06/3/2024).

Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT quy định mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm:

(1) Mẫu Thông báo mời quan tâm, Hồ sơ mời quan tâm.

(2) Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

(3) Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT quy định cụ thể về việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, nguyên tắc áp dụng mẫu, mục đích hướng dẫn, minh họa và cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất, lĩnh vực và điều kiện riêng (nếu có) của từng dự án.

Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, bên mời thầu vận dụng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 23/2024/NĐ-CP.

4. Quyết định số 168/QĐ-BNV ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ 12/3/2024).

Quyết định số 168/QĐ-BNV công bố 03 thủ tục hành chính về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bao gồm:

  • Thủ tục thi tuyển viên chức;
  • Thủ tục xét tuyển viên chức;
  • Thủ tục tiếp nhận vào viên chức.

Trình tự thực hiện thủ tục nêu trên được quy định chi tiết tại Phụ lục của Quyết định.

5. Quyết định số 790/QĐ-BGDĐT ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Phần mềm Quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm (có hiệu lực từ 12/3/2024).

Theo đó, phần mềm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng được cài đặt, lưu trữ, quản lý tập trung đặt tại trung tâm dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (do Cục Công nghệ thông tin quản lý) được dùng để quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng đồng bộ và thống nhất thông tin (thông tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu) về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. Phần mềm có các chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân số hóa việc cập nhật thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, phân tích, thống nhất thông tin về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài khoản và bàn giao tài khoản cho cá nhân có trách nhiệm của đơn vị để quản lý, sử dụng; Đơn vị, cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu ban đầu ngay sau khi nhận tài khoản; quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản theo đúng mục đích;…

Cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên thực hiện việc nhập thông tin vào Phần mềm; trước ngày 28 hằng tháng, nếu có thay đổi thông tin, đơn vị thực hiện việc cập nhật thông tin theo quy định;…

6. Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thay thế Quyết định số 2483/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục, Quyết định số 2491/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục.

II. VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

1. Quyết định số 626/QĐ-ĐHV ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy chế công tác văn thư của Trường Đại học Vinh.

Quy chế cụ thể hóa quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.

Quy định rõ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi, kiểm tra văn bản; thẩm quyền ký; quản lý con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật… của Trường Đại học Vinh.

2. Quyết định số 595/QĐ-ĐHV ngày 13/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Vinh.

Áp dụng để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức, người lao động của Trường Đại học Vinh kể từ năm 2023;

Quy định về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh trong đó quy định rõ nguyên tắc, điều kiện, tỷ lệ, tiêu chuẩn và cấp độ…

III. CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

- Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

- Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Quyết định số 2483/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục.

- Quyết định số 2491/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục.

- Quyết định số 399/QĐ-ĐHV ngày 14/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Vinh.

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ