Ngày 24/11/2022, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 thay thế Luật Thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 trên cơ sở đó Phòng Thanh Tra pháp chế đã tham mưu xây dựng quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ tại Trường Đại học Vinh. Sau hai tháng soạn thảo, ngày 26/10/2023 trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 2896/QĐ-ĐHV quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ tại Trường Đại học Vinh. Quy định mới bao gồm 04 Chương và 26 Điều đã tạo cơ sở pháp lí để các cá nhân và tổ chức trong Trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; nhằm giúp Trường phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lí đề kiến nghị các biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế; thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Chi tiết quy định xem tại đây: qd_ban_hanh_qdinh_ve_hd_thanh_tra_kiem_tra_noi_bo_cua_truong_dhv.pdf