BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 07/1/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/1/2018                                          CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Thứ Ba, ngày 02/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Họp bàn về cải tiến các tiêu chí TEIDI trong 5 năm

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Theo giấy mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 8:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, CV phòng

VP

Thứ Tư, ngày 03/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn Thanh tra theo phân công

 

Theo lịch thi

Thứ Năm, ngày 04/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn Thanh tra theo phân công

 

Theo lịch thi

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đ/c Phú, đ/c Huy, đ/c Chương

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn Thanh tra theo phân công

Theo lịch thi

7:30

Họp Hội đồng trường

Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Bảy, ngày 06/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn Thanh tra theo phân công

Theo lịch thi

Chủ Nhật, ngày 07/1/2018     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn Thanh tra theo phân công

 

Theo lịch thi

Cả tuần

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 7g15-11g30, buổi chiều từ 12g30 đến 17g30).

         - Các đồng chí trong Đoàn thanh tra theo Quyết định số: 1401/QĐ-ĐHV, ngày 21/12/2017 của Nhà trường căn cứ lịch phân công để tiến hành thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018.