Ngày 14/2/2020 Bộ GDĐT đã có công văn số 427/BGDĐT-TTr gửi các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm: phoi_hop_nang_cao_hieu_qua_tiep_cong_dan_giai_quyet_khieu_nai_to_cao.pdf