Ngày 18/2/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trong năm 2020. 

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm: 88_kh_bgddtsigned_20200219014917519510.pdf