Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 3530/BDGĐT-TTr về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021.

Chi tiết tại file đính kèm sau đây: congvan3530thanhtrakiemtranamhoc20202021.pdf

                                                     congvan3530thanhtrakiemtranamhoc20202021.doc