BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 43

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/6/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020 (cả tuần theo kế hoạch thanh tra)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A, B, KTCN, A0, Thư viện, CS2

Thứ Ba, ngày 09/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 12/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 13/6/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 14/6/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.