BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 22

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Thanh tra thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà B, KTCN, A0, Lab, CS2

15:00

Họp Công đoàn trường mở rộng

Phạm Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn

Đ/c Đậu Thị Kim Chung

Phòng họp tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 14/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Thanh tra thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà B, KTCN, A0, Lab, CS2

Thứ Tư, ngày 15/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Thanh tra thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà B, KTCN, A0, Lab, CS2

Thứ Năm, ngày 16/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Thanh tra thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà B, KTCN, A0, Lab, CS2

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Thanh tra thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà B, KTCN, A0, Lab, CS2

7:30

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Nhà trường (Cả ngày)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

CB theo phân công

Tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

Chủ Nhật, ngày 19/01/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

Lưu ý

- Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h45, buổi chiều từ 12h45 đến 17h45).