BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 22

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 28/01/2019

7:00

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, TT  TH-TN

Thứ Ba, ngày 29/01/2019

7:00

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, TT  TH-TN

Thứ Tư, ngày 30/01/2019

7:00

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, TT  TH-TN

15:00

Họp trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 31/01/2019

7:00

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, TT  TH-TN

Thứ Sáu, ngày 01/02/2019

7:00

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, TT  TH-TN

Thứ Bảy, ngày 02/02/2019                  

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/02/2019     

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

Cả tuần

- Các đ/c Phú, Bình, Chung, Bắc, Nga, Hằng hoàn thành các báo cáo thanh tra công tác quản lý sinh viên, học viên, văn phòng văn thư Viện KTCN; thanh tra thi học kỳ II năm học 2018 – 2019; Kiểm tra hành chính Viện SPTN.