PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

Tên giao dịch quốc tế: Department of Inspection - Legislation

A.Chức năng

Có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

B.Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tố chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên thanh tra.

3. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thanh tra theo chuyên đề, thanh tra thường xuyên  theo kế hoạch , thanh tra đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

4. Chủ trì tổ chức thanh tra việc thực hiện các nội quy, quy chế của trường.

5. Tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế cấp phát văn bằng chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở các đơn vị trong trường; việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ và người học.

6. Quản lý, giám sát công tác kiểm tra đánh giá điểm chuyên cần, thái độ học tập của người học, sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên ở các lớp học trực tuyến; phối hợp với các đơn vị để đảm bảo các điều kiện dạy học.

7. Tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo Luật phòng chống tham nhũng.

8. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của phát luật; thực hiện công tác tiếp dân.

9. Đề xuất kiến nghị về các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung: các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục, các quy chế, quy định của Nhà trường phù hợp với thực tiễn.