Ngày 30/8 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Nội dung chi tiết: thongtu232021ttbgddtbogiaoducvadaotao.pdf