I. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ BAN HÀNH

1. Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Danh sách các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, cả nước có 47 đơn vị sự nghiệp công lập trưc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát và thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định hiện hành. QĐ có hiệu lực từ ngày 10/4/2024

2. Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. TT có hiệu lực từ ngày 22/4/2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ GDĐT chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong Quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước, cụ thể:

Quy định rõ các môn thi trong quy chế thi, các đơn vị đăng ký dự thị có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh, yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu;

Quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong Kỳ thi. Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi, thì điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Các quy định đối với thí sinh chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp (thí sinh tự do);

Về mặt nghiệp vụ chuyên môn công tác ra đề thi, bổ sung thêm các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách trong Kỳ thi. Trong đó, làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi để thí sinh và các bên tham gia quá trình tổ chức thi nắm rõ và không vi phạm theo quy định bí mật nhà nước.

 Quy định cụ thể trong quy chế các vòng của khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và nhiệm vụ của các vòng để bảo đảm phù hợp với quá trình triển khai của các cá nhân và đơn vị tham gia tổ chức thi.

Bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi (chủ yếu về mặt kỹ thuật khác) của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi mọi năm vào trong quy chế để tính thống nhất thực hiện cao hơn trong quá trình tổ chức thi.

3. Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có sự thay đổi về nội dung, trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước so với năm 2023.

4. Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Trong đó yêu cầu cơ sở đào tạo:

 Ban hành quy chế tuyển sinh của CSĐT để cụ thể hóa những quy định của Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo, công khai trên trang thông tin điện tử của CSĐT;

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đề án đã công bố, tuân thủ các quy định của Quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện trách nhiệm giải trình với Bộ GDĐT, các cơ quan có thẩm quyền và xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của CSĐT.

 

5. Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trong đó:

Quy định rõ phương án thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và phân rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo trong các khâu của kỳ thi.

II. VĂN BẢN QUẢN LÍ NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG BAN HÀNH

1. Quyết định số 737/QĐ-ĐHV ngày 01/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Vinh. Cụ thể:

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐT ngày 28/8/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành Quy chế tài chính.

Đây là cơ sở pháp lý để Nhà trường điều hành quản lý việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp, là căn cứ để các đơn vị trong toàn Trường thực hiện và Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi.

2. Nghị quyết số 10/NQ-HĐT ngày 27/3/2024 ban hành quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh

Văn bản này quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chuyên gia trình độ cao, gồm có:

1. Thu hút nguồn nhân lực;

2. Hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức;

3. Hỗ trợ bồi dưỡng đối với viên chức.

III. CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

1. Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quyết định số 1585/QĐ-ĐHV ngày 30/12/2016 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1585/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

 PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ