Quý Thầy (cô) tải file phiếu báo đổi giờ tại đây và gửi email cho Phòng Thanh tra - Pháp chế theo địa chỉ:

thanhtra.phapche@vinhuni.edu.vn