BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

NĂM HỌC 2023 - 2024

(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 26/02/2024

07:30

Kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, dạy học (cả tuần)

Đ/c Đặng Thị Thu

CB theo phân công

Theo lịch học, lịch công tác

9:30

Họp Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quyền hạn của TTKĐCLGD - Trường Đại học Vinh năm 2022 - 2023

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Đ/c Đặng Thị Thu

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 27/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 28/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 29/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/03/2024

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 02/03/2024

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

 

 

 

 

 

Lưu ý: Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 7h15-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.