Báo cáo kết quả Công tác tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11/2017 của Phòng Thanh tra Giáo dục.doc