Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm: 06_2019_tt_bgddtsigned.pdf