Ngày 26/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định Ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

quy_dinh_kem_theo_qd_2962.doc 

mau_so_01kt.doc

2692_qdbgddt.pdf