Ngày 13/11/2017, Hiệu trưởng Nhà trường ký Quyết định ban hànhquy_dinh_ve_cong_tac_danh_gia_va_quan_ly_ket_qua_hoc_tap_trong_dao_tao_tiep_can_cdio_theo_he_thong_tin_chi_tai_truong_dai_hoc_vinh.pdf