Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm. 1568_bgddt_cnttsigned_20190416081525856850.pdf