BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 19/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

8:00

Giao ban Phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Lãnh đạo phòng

Văn phòng

 

Thứ Ba, ngày 20/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc;

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

14:00

Kiểm tra tại Cơ sở 2

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Cơ sở 2

 

Thứ Tư, ngày 21/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc;

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

7:30

Coi thi THPT Quốc gia 2017 (cả ngày)

 

Đ/c Hằng, Trung

Địa điểm thi THPT

 

14:00

Kiểm tra tại Trại mặn (Nghi Xuân)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Trại mặn (Nghi Xuân)

 

Thứ Năm, ngày 22/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc;

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

7:30

Coi thi THPT Quốc gia 2017 (cả ngày)

 

Đ/c Hằng, Trung

Địa điểm thi THPT

 

14:00

Kiểm tra tại Trại ngọt (Hưng Nguyên)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Trại ngọt (Hưng Nguyên)

 

Thứ Sáu, ngày 23/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

7:30

Coi thi THPT Quốc gia 2017 (cả ngày)

 

Đ/c Hằng, Trung

Địa điểm thi THPT

 

Thứ Bảy, ngày 24/6/2017

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

7:30

Coi thi THPT Quốc gia 2017 (cả ngày)

 

Đ/c Hằng, Trung

Địa điểm thi THPT

 

Chủ Nhật, ngày 25/6/2017  

 

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy; (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Cả tuần

- Đ/c Hằng, Trung làm nhiệm vụ coi thi THPT Quốc gia 2017 từ ngày 20 - 24/6/2017.

- Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Đoàn kiểm tra theo QĐ số 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà Điều hành, Văn phòng các Khoa/Viện, TT. TT Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL, KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 6h15p – 11h15p, buổi chiều từ 13h15p – 18h30p).