BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Đơn vị: Phòng TTrGD

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Nghệ An, ngày 24 tháng 9 năm 2017

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

 

                                                I. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH (Theo kế hoạch)

 

TT

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện (Sản phẩm đầu ra so với dự kiến, số liệu...)

1.      

Kiểm tra thường xuyên nền nếp, giờ giấc giảng dạy, công tác của cán bộ, viên chức, các đơn vị trong toàn trường.

Ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra tháng 10  – Số 1/BC-TTrGD ngày 30/10/2017 (báo cáo nội bộ)

2.      

Thanh tra các kỳ thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ tháng 9

Ban hành Báo cáo kết quả thanh tra - Số 2/BC-TTrGD ngày 30/10/2017  (báo cáo nội bộ)

3.      

Kiểm tra toàn diện hoạt động của Trường Thực hành sư phạm

Ban hành: Quyết định kiểm tra: Số 1147/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2017

                 Kế hoạch kiểm tra Số 34/KH-ĐHV ngày 16/10/2017

                 Báo cáo Kết quả kiểm tra Số 3/BC-TTrGD (báo cáo nội bộ)

4.      

Thanh tra công tác quản lý phôi, in ấn văn bằng, chứng chỉ tại phòng KH-TC và phòng HCTH

Ban hành: Quyết định thanh tra: Số 1148/QĐ-ĐHV ngày 16/10/2017

                 Kế hoạch thanh tra Số 35/KH-TTrGD 16/10/2017

                 Báo cáo Kết quả thanh tra Số 4/BC-TTrGD (báo cáo nội bộ)

 

 

                                                IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

TT

Nội dung công việc

Trưởng, Phó đơn vị chỉ đạo và chuyên viên thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu/

Thời gian hoàn thành

Dự kiến kết quả công việc

1.      

Kiểm tra thường xuyên nền nếp, giờ giấc giảng dạy, công tác của cán bộ, viên chức, các đơn vị trong toàn trường.

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Anh Chương

Các chuyên viên của phòng

Các thành viên trong Ban theo QĐ số 973/QĐ-ĐHV ngày 19/8/2016

1/10 – 31/10

Báo cáo kết quả kiểm tra tháng

2.      

Thanh tra thi giữa kỳ của sinh viên K58

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Anh Chương

Các chuyên viên của phòng

Phòng ĐT, TT CNTT

22/10-30/11

Ban hành:

+ Quyết định thanh tra.

+ Kế hoạch thanh tra.

Tiến hành thanh tra và viết báo cáo kết quả thanh tra

3.      

Thanh tra việc tổ chức đào tạo sau đại học tại khoa Lịch sử

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Anh Chương

Các chuyên viên của phòng

Phòng ĐT SĐH, TT ĐBCL

1/11-30/11/2017

Ban hành:

+ Quyết định kiểm tra.

+ Kế hoạch kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra và viết báo cáo kết quả kiểm tra

4.      

Thanh tra công tác văn phòng, văn thư; công tác quản lý sinh viên tại khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Anh Chương

Các chuyên viên của phòng

Phòng CTCT-HSSV

Đoàn Thanh niên, Họi SV

1/11-30/11/2017

Ban hành:

+ Quyết định thanh tra.

+ Kế hoạch thanh tra.

Tiến hành thanh tra và viết báo cáo kết quả thanh tra

5.      

Thanh tra công tác quản lý, cấp phát và lưu trữ văn bằng, chứng chỉ tại phòng Đào tạo; phòng Đào tạo sau đại học.

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Anh Chương

Các chuyên viên của phòng

Phòng KH-TC; HCTH; GDTX; Đào tạo; Đào tạo SĐH

01/11-30/11/2017

Ban hành:

+ Quyết định thanh tra.

+ Kế hoạch thanh tra.

Tiến hành thanh tra và viết báo cáo kết quả thanh tra

 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH

(ký; ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

PGS.TS. Ngô Đình Phương

    

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký; ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phú